تعداد نمایش:

محصولات

آنتی بیوتیک

آزیترومایسین 1 درصد

نمایش جزئیات

لووفلوکساسین

نمایش جزئیات

سیپلکس® (سیپروفلوکساسین 0/3%)

نمایش جزئیات

کلوبیوتیک® 0/5% (کلرامفنیکل)

نمایش جزئیات

جنتکس® (جنتامایسین)

نمایش جزئیات

باکتیماید® 20 (سولفاستامید 20%)

نمایش جزئیات

باکتیماید® 10 (سولفاستامید 10%)

نمایش جزئیات

محصولات