برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت لابراتوارهای سینادارو-سال مالی 1396

برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت لابراتوارهای سینادارو-سال مالی 1396

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره 27037 مورخ 1397/4/09 مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت لابراتوارهای سینادارو (سهامی عام) راس  ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/04/24 در محل شرکت لابراتوارهای سینادارو با حضور دارندگان  92/49 درصد سهام و یا نمایندگان قانونی آنان تشکیل گردید و پس از اعلام رسمیت جلسه و انتخاب هیئت رئیسه مجمع وارد دستور شده و اساسنامه جدید در 56 ماده و 11 تبصره و 16 صفحه تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

 

تصاویر مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام