دریافت گواهینامه پذیره نویسی سهام

دریافت گواهینامه پذیره نویسی سهام

سهامداران محترمی که اطلاعات خود را از قبیل آدرس محل سکونت و شماره حساب برای امور سهامداران شرکت لابراتوارهای سینادارو ارسال نموده اند پس از دریافت فرم پذیره نویسی ( این فرم از طریق پست به آدرس سهامداران ارسال شده است) آن را تکمیل نموده و در صورت داشتن مبلغ واریزی حق تقدم، می بایست فیش پرداختی را به پیوست فرم به آدرس این شرکت ارسال نمایند.
در صورتی که سهامداری موفق به ارسال اطلاعات برای امور سهامداران شرکت لابراتوارهای سینادارو نشده است ، جهت دریافت گواهینامه پذیره نویسی میتواند به سایت www.mybours.info مراجعه نموده و این فرم را دریافت نماید و پس از تکمیل ( در صورت داشتن مبلغ واریزی فیش واریز پیوست گردد ) آن را به آدرس شرکت لابراتوارهای سینادارو ارسال نماید.