تعداد نمایش:

محصولات

سیکلوپلژیک - میدریاتیک

میدراکس® ۱٪ -سینگل دوز - (تروپیکامید ۱٪)

نمایش جزئیات

سیکلوپنتولات ۱٪

نمایش جزئیات

میدراکس® 1 (تروپیکامید 1%)

نمایش جزئیات

میدراکس® 0/5% (تروپیکامید 0/5%)

نمایش جزئیات

آترین® 1%(آتروپین 1%)

نمایش جزئیات

آترین®0/5% (آتروپین 0/5%)

نمایش جزئیات

هومیدرین® (هماتروپین 2%)

نمایش جزئیات

محصولات