مهلت پذیره نویسی سهام

مهلت پذیره نویسی سهام

سهامداران محترمی که اقدام به خرید حق تقدم نموده اند و یا آن دسته از افرادی که در مجمع فوق العاده سینادارو دارای سهم بوده و هیچگونه مطالباتی نزد این شرکت نداشتند و تمایل به استفاده از حق تقدم خود را دارند میتوانند تا پایان روز 1398/2/24 نسبت به واریز مبلغ حق تقدم و تکمیل فرم و ارسال آن بهمراه فیش واریزی اقدام نمایند.
بدیهی است چنانچه سهامداری در مهلت اعلام شده از حق تقدم خود استفاده ننماید پس از پایان این مهلت هیچ حقی نسبت به سهام قابل خرید مذکور نخواهد داشت و سهام پذیره نویسی نشده از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران به عموم عرضه و مبلغ حاصل شده پس از کسر هزینه های مربوطه به حساب ذینفع منظور خواهد شد.