مشاوره

مراجعین محترم می توانند سوالها، پیشنهادها و انتقادهای خود را به صورت خصوصی مطرح نموده و پاسخ آن را

از طریق ایمیل دریافت نمایند.

(در صورت سوال در رابطه با دارو ، لطفا" نام داروی مورد نظر قید شود)

 

اطلاعات پر کننده فرم *نام و نام خانوادگی : *تلفن تماس : *ایمیل : *سوال، انتقاد : اطلاعات پیشنهاد دهنده
 

Account