گالری

کارخانه

بازدید مدیرعامل و معاون شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از پروژه انتقال و توسعه سینادارو-آبان ماه 1397

بازدید مدیرعامل و معاون شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از پروژه انتقال و توسعه سینادارو-آبان ماه 1397

نمایش جزئیات
پروژه انتقال و توسعه سینادارو

پروژه انتقال و توسعه سینادارو

نمایش جزئیات
برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی تیر ماه 1398

برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی تیر ماه 1398

نمایش جزئیات
بازدید هیات عراقی از خط تولید سینادارو

بازدید هیات عراقی از خط تولید سینادارو

نمایش جزئیات

گالری