آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/03 درمحل شرکت واقع در جاده مخصوص کرج - کيلومتر 15 - روبروي سايپا - بلوار 52 - خيابان شهيد گمنام ، شرکت لابراتوارهاي سينا دارو برگزار میگردد حضور بهم رسانند.