گالری

کارخانه

بازدید مدیرعامل و معاون شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از پروژه انتقال و توسعه سینادارو-آبان ماه 1397

بازدید مدیرعامل و معاون شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از پروژه انتقال و توسعه سینادارو-آبان ماه 1397

نمایش جزئیات
پروژه انتقال و توسعه سینادارو

پروژه انتقال و توسعه سینادارو

نمایش جزئیات
برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی تیر ماه 1398

برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی تیر ماه 1398

نمایش جزئیات

گالری