گالری

همایشها

دومین همایش بهاره چشم پزشکی- فروردین ماه 1397

دومین همایش بهاره چشم پزشکی- فروردین ماه 1397

نمایش جزئیات
بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی - اردیبهشت ماه 1397

بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی - اردیبهشت ماه 1397

نمایش جزئیات
گردهمایی چشم پزشکان استان گیلان - اردیبهشت 1397

گردهمایی چشم پزشکان استان گیلان - اردیبهشت 1397

نمایش جزئیات
شانزدهمین سمینار علمی تخصصی پرسنل واحد بازاریابی و فروش- تیر ماه 1397

شانزدهمین سمینار علمی تخصصی پرسنل واحد بازاریابی و فروش- تیر ماه 1397

نمایش جزئیات
هفدهمین همایش سالانه انجمن علمی داروسازان - شهریور ماه 1397

هفدهمین همایش سالانه انجمن علمی داروسازان - شهریور ماه 1397

نمایش جزئیات
چهارمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما)- مهرماه 1397

چهارمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما)- مهرماه 1397

نمایش جزئیات
بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران- آبان ماه 1397

بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران- آبان ماه 1397

نمایش جزئیات
جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام -اسفند ماه 1397

جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام -اسفند ماه 1397

نمایش جزئیات
بیست و پنجمین سمینار سالیانه فارابی- اردیبهشت 1398

بیست و پنجمین سمینار سالیانه فارابی- اردیبهشت 1398

نمایش جزئیات
هجدهمین کنگره سالیانه داروسازی-شهریور 1398

هجدهمین کنگره سالیانه داروسازی-شهریور 1398

نمایش جزئیات

گالری